Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Projektitoimisto Venga osk
Y-tunnus 3262473-1
Kympinkatu 3 B
40320 JYVÄSKYLÄ

Tietosuoja-asioissa voit olla yhteydessä osoitteeseen kauppa@venga.fi

 

 1. Rekisteröidyt ja käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite
 • suoramarkkinoinnin tilauksen tila
 • tapahtumatiedot, kuten tilaukset
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin, sekä tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista. Ensisijaisena henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhteen hoitaminen.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

 1. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät Tiimiakatemiakauppaa hoitavat työntekijät. Tietoja käsitellään vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Tiimiakatemiakauppa voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin Tiimiakatemiakauppa varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn.

 

 1. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

 

 1. Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Mahdollisessa henkilötietojen luovuttamisessa noudatamme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Mikäli päätämme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä myydä tai siirtää liiketoimintamme kokonaan tai osittain, voimme osana tällaista myyntiä tai siirtoa välittää keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien henkilötietoja sisältäviä asiakastietoja, kenelle tahansa, joka on osallinen liiketoiminnan myynnissä tai siirrossa.

Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja, mikäli katsomme sen olevan tarpeen sovellettavan lain, säädöksen tai viranomaisen pyynnön johdosta.

 

 1. Tietoturva

Henkilötietoja säilytetään sähköisissä rekistereissä, joissa on huolehdittu asianmukaisista toimenpiteistä henkilötietojen turvaamiseksi. Henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä. Rekisterien käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely vaativat käyttäjätunnistuksen ja suojatun yhteyden. Rekisterien käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän tai asiakkuuksien hoito ja hallinta.

 

 1. Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukaiset alla esitellyt oikeudet, joiden soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu henkilötietojen käsittelytarkoituksesta sekä -tilanteesta. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan esittämällä kirjallisen pyynnön asiasta tässä tietosuojaselosteessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

 

Tarkastusoikeus henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja, ja saada pääsy tietoihin sekä oikeus saada tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista.

Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Oikeus henkilötietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista. Rekisterinpitäjä poistaa rekisteröidyn henkilötiedot, mikäli niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin taikka mikäli on olemassa jokin muu tietosuojalainsäädännön asettama edellytys poistamiselle.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, että rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista koskevaan pyyntöön.

 

Oikeus peruuttaa suostumus
Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Oikeus käsittelyn vastustamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyllä on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja profilointiin.

 

Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut rekisterinpitäjälle henkilötietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten, rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus saada tiedot itselleen koneluettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsitellyssä on toimittu tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

 

Tietosuojakäytänteiden mahdolliset muutokset
Voimme muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta palveluiden ja liiketoiminnan kehittyessä ja/tai lainsäädännön velvoitteiden muuttuessa. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä verkkosivustollamme tai muilla keinoin, esimerkiksi sähköpostitse. Viimeisimmän muutoksen päivämäärä näkyy selosteen ylätunnisteessa.

 

 1. Evästeet

Verkkosivumme käyttää evästeitä kävijöiden kulun seuraamiseksi sivustolla. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivusto lähettää käyttäjän tietokoneeseen sivustolla vierailun yhteydessä. Evästeillä kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi käyttäjän selainohjelma, näytön resoluutio, laitteen käyttöjärjestelmä ja sivustolla vietetty aika.

Evästetietojen avulla verkkosivuston kävijämääriä voidaan seurata ja analysoida sekä kehittää sivustoa kävijöitä paremmin palvelevaksi.

Evästeiden hallinta

Useimmat internet-selaimet hyväksyvät evästeet oletusarvoisesti. Selaimen asetuksia muuttamalla käyttäjä voi kuitenkin estää selainta tallentamasta evästeitä tai rajoittaa niiden käyttöä. Selainta mukauttamalla on lisäksi mahdollista poistaa aiemmin asennetut evästeet. Joidenkin sivuston ominaisuuksien osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Google Analytics

Sivusto käyttää Google Analytics -palvelua, joka on Google Inc:n (“Google”) tarjoama verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästesarjaa tietojen keräämiseen, käyttöön liittyvien tilastojen luomiseen, sivuston valvontaan ja sen suorituskyvyn parantamiseen (performance eväste). Kaikki kyseisten evästeiden kautta saadut tiedot kerätään ja koostetaan anonyymisti, eivätkä ne tunnista käyttäjää henkilönä.

 Facebook Pixel

Sivusto käyttää Meta Platforms Inc. -yhtiön Facebook Pixel evästeitä. Facebook Pixelin avulla voimme kohdentaa Facebook-mainontaa sivustollamme vierailleille käyttäjille sekä seurata mainonnan tuloksia. Näiden evästeiden avulla Tiimiakatemiakauppa ei itse pysty yksilöimään sivustolla vierailleita käyttäjiä.

Kolmannen osapuolen evästeet

Sivustolla vierailun aikana käyttäjä voi saada tietokoneeseen myös kolmansien osapuolien lähettämiä evästeitä sivuston upotetun sisällön sisältämiltä muilta verkkosivustoilta tai verkkopalvelimilta. Näiden evästeiden avulla voidaan olla vuorovaikutuksessa esimerkiksi verkkoyhteisösivustojen tai muiden ulkoisten järjestelmäalustojen palvelujen kanssa. Vaikka käyttäjä ei käyttäisikään kyseistä palvelua, on mahdollista, että sivustolla kerätään vierailua koskevia tietoja. Evästeiden ja muiden kolmansien osapuolien käyttämien seurantajärjestelmien asennusta ei ole mahdollista valvoa teknisesti sivuston hallinnoijan toimesta emmekä valvo näiden evästeiden käyttämistä.